Hyppää sisältöön

2Kiertotalouden edistäminen maankäytössä ja kaupunkisuunnittelussa

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Käynnistysvaihe
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Kiertotalouden toteuttaminen rakentamisessa on sitä helpompaa, mitä varhaisemmassa suunnittelun vaiheessa sitä huomioidaan. Kaavoituksella on merkittävä rooli kiertotalouden ja vähähiilisyyden edistämisessä.

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Määritellään kiertotalouden edistäminen yhdeksi keskeiseksi maankäytön ja kaupunkisuunnittelun lähtökohdaksi.
• Vaikutetaan olemassa olevien rakennusrunkojen ja -osien säilyttämiseen asemakaavan merkinnöillä, määräyksillä ja kannustimilla. Kannustimena voi toimia esim. rakennusoikeuden määrä
• Huomioidaan rakennusten käyttötarkoitusten muutoksissa kiertotalousnäkökulmat
• Ohjataan asemakaavoituksessa vähähiiliseen rakentamiseen
• Mahdollistetaan vähähiilinen esirakentaminen ja infrarakentaminen
• Suunnitellaan kiertotaloutta tukevaa kaupunkirakennetta
(Hyväksytyn kierto- ja jakamistalouden tiekartan mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • 31.05.2021

  Hiilijalanjälkiarviointimenetelmän kehittäminen asemakaavoitukseen

 • 31.08.2021

  Tyyppitalosuunnitelma puurakenteisesta pysäköintitalosta

Mitä on tehty?

 • 10.12.2020

  CircVol hankkeen suositukset kaupunkisuunnittelulle

  Suositukset koottiin osana CircVol hanketta kesän ja syksyn 2020 aikana. Konsulttityöryhmän tehtävänä oli kerätä tietoa kiertotaloudesta maankäytön suunnittelun tarpeisiin, selvittää Helsingissä toimivien kiertotalousyritysten alue- ja tilatarpeita sekä tunnistaa mahdollisia alueita kiertotaloustoiminnoille. Kiertotalousyritysten tila- ja aluetarpeita selvitettiin haastattelemalla 10 kiertotalousyritystä. Haastateltavat yritykset valittiin yhdessä Helsingin kaupungin Yrityspalveluiden kanssa. Gaia Consulting Oy toteutti haastattelut puolistrukturoituina teemahaastatteluina etäyhteyksin. Lisäksi hyödynnettiin hankkeessa aiemmin kerättyä tietoa.

  Aluetarjontaa selvittävässä osuudessa tarkoituksena oli analysoida, millaiseen kiertotaloustoimintaan yritysalueet Helsingissä sopisivat. Alueiden profilointi on laadittu pääasiassa Ethica Oy:n asiantuntijatyönä. Aineistona on hyödynnetty CircVol –hankkeessa aikaisemmin tuotettuja yritysten sijoittumistarpeisiin ja biomassoihin liittyviä selvityksiä sekä muita aiheeseen liittyviä selvityksiä. Lisäksi työtä varten haastateltiin jokaisen kohdealueen kehitykseen liittyvää projektitiimiä Helsingin kaupungilta sekä Helsingin yliopiston ja HSY:n avainhenkilöitä.

  Laajemmin suosituksissa kuvataan yritysalueiden roolia kiertotaloudessa ja tuodaan esille kaupunkisuunnittelun käytäntöihin liittyviä kehitystarpeita, keskittyen erityisesti suurivolyymisiin massoihin, kuten erilaisiin bioperäisiin jakeisiin sekä rakennus- ja purkujätteeseen. Suositusten rinnalla koottiin materiaalipaketti kaavoittajille ja kaupunkikehittäjille.

  Työryhmää ohjasi asiantuntijaryhmä kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalveluista ja KYMP toimialan yleiskaavoituksesta (MAKA/MYLE).

  Helsinki kiertotalousyritysten sijoittumispaikkana - tiivistelmä

  Helsinki as a home to circular economy businesses - summary

  Taustaselvitys ja tarkemmat suositukset Helsingin kaupungille

  Viikki oli yksi profilointikohteista

 • 30.11.2020

  CircVol materiaalipaketti kaavoittajille ja kaupunkikehittäjille kiertotaloudesta liiketoimintana urbaanissa ympäristössä

  CircVol hankkeessa koottiin taustoittava kalvopaketti (47 kalvoa) urbaanista kiertotaloudesta erityisesti maankäytön suunnittelijoiden ja kaupunkikehittäjien työn tueksi. Paketti syntyi osana Gaia Consulting Oy:ltä ja Ethica Oy:ltä tilattua selvitystä. Sitä varten kerättiin tietoa kiertotaloudesta liiketoimintana maankäytön suunnittelun tarpeisiin, selvitettiin Helsingissä toimivien kiertotalousyritysten alue- ja tilatarpeita sekä tunnistettiin mahdollisia alueita kiertotaloustoiminnoille (Katso tehtävä: CircVol hankkeen suositukset kaupunkisuunnittelulle). Selvityksen laadintaa ohjattiin CircVol-hankkeen kotipesästä (kanslia/ELO/yrityspalvelut) ja KYMP toimialan yleiskaavoituksesta (MAKA/MYLE).

  CircVol kiertotalouskalvot

  Lisätietoa CircVol hankkeesta (2018-2020) ja sen Helsingin osatoteutuksesta saat hankesivuilta.

  Miksi tarvitsemme kiertotaloutta -esimerkkikalvo

Yhteenveto ja yhteystiedot

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Alpo Tani

  Alpo Tani

  Yleiskaavasuunnittelija

  Maankäytön yleissuunnittelu

 • Tuomas Hakala

  Tuomas Hakala

  Yksikön päällikkö

  Asemakaavakoordinointi

 • Heli Lehtinen

  Heli Lehtinen

  Projektiasiantuntija

  Elinkeino-osasto

 • Katariina Hirvonen

  Katariina Hirvonen

  Suunnittelija

  Asemakaavoitus

Tietoja päivitetty 15.04.2021