Hyppää sisältöön

2Kiertotalouden edistäminen maankäytössä ja kaupunkisuunnittelussa

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Käynnistysvaihe
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Kiertotalouden toteuttaminen rakentamisessa on sitä helpompaa, mitä varhaisemmassa suunnittelun vaiheessa sitä huomioidaan. Kaavoituksella on merkittävä rooli kiertotalouden ja vähähiilisyyden edistämisessä.

Virallinen kuvaus

Määritellään kiertotalouden edistäminen yhdeksi keskeiseksi maankäytön ja kaupunkisuunnittelun lähtökohdaksi.
• Vaikutetaan olemassa olevien rakennusrunkojen ja -osien säilyttämiseen asemakaavan merkinnöillä, määräyksillä ja kannustimilla. Kannustimena voi toimia esim. rakennusoikeuden määrä
• Huomioidaan rakennusten käyttötarkoitusten muutoksissa kiertotalousnäkökulmat
• Ohjataan asemakaavoituksessa vähähiiliseen rakentamiseen
• Mahdollistetaan vähähiilinen esirakentaminen ja infrarakentaminen
• Suunnitellaan kiertotaloutta tukevaa kaupunkirakennetta
(Hyväksytyn kierto- ja jakamistalouden tiekartan mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • 12.05.2022

  Mellunmäkeen pilottihanke purkukartoituksen edellyttämisestä asemakaavassa

  Mellunmäkeen laadittu Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 asemakaava mahdollistaa merkittävästi lisää uutta asuntokerrosalaa Mellunmäen keskustaan metroaseman viereen sekä suunnitellun pikaraitotielinjauksen (Raide-Jokeri II) varrelle. Kaavaratkaisun tavoitteena on suunnitella kaava-alueelle uudisrakentamista siten, että nykyiset asuinrakennukset puretaan ja korvataan uudella tehokkaammalla rakentamisella. Korttelissa sijaitsee nykyisin seitsemän III-IV-kerroksista 1960-luvulla valmistunutta asuinrakennusta. Kaavaratkaisu on tehty, koska kaupungin tavoitteena on lisätä täydennysrakentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä ja kaavamuutosta hakeneilla asunto-osakeyhtiöillä on tavoitteena kehittää omistamiensa tonttien maankäyttöä purkavan uudisrakentamisen keinoin.

  Kaavaratkaisulla edellytetään määräyksellä purkukartoituksen laatimista ennen rakennus- tai purkuluvan hyväksymistä. Purkukartoituksen tarkoituksena on luoda mm. hyvät edellytykset purkumateriaalien tarkoituksenmukaiselle hyödyntämiselle ja laadukkaalle purkuprosessille. Hanke on myös yksi pilottikohteista keväällä 2020 käynnistetyssä, Green Building Councilin vetämässä Kiertotalousvalmennus hankkeessa, jolla etsitään mm. asemakaavoitukseen sopivia kiertotalousratkaisuja.

  Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on laadittu korttelialueesta hiilijalanjälkivertailut. Vertailu on tehty nykyisen rakennuskannan laajojen peruskorjaustarpeiden ja purkavan lisärakentamisen suhteen. Vertailu osoittaa alustavasti, että purkava lisärakentaminen on tässä tapauksessa ekologisesti järkevää.

  Kaava on tullut voimaan 12.5.2022.

  Kiertotalousvalmennuksen tulosseminaariesitys 21.10.2020

 • 30.08.2021

  Konseptisuunnitelma puurakenteisesta pysäköintitalosta

  Puurakenteisen pysäköintilaitoksen kehittämistyön tavoitteena oli laatia konseptisuunnitelmat kahdelle puurakenteiselle pysäköintitalolle Helsinkiin ja Vantaalle.

  Puurakenteinen pysäköintilaitos on vastaus kiertotalouden asettamiin haasteisiin. Rakennusosien uudelleenkäytettävyys on realistisesti mahdollista. Hankkeen hiililaskennan tulokset vastasivat tavoitetta. Hiilikädenjäljen osuus oli huomattavasti jalanjälkeä suurempi, mikä on erittäin kannustava tulos. Voidaan todeta, että hanke edistää tehokkaasti hiilineutraaliuteen tähtääviä ilmastopoliittisia tavoitteita.

  Puurakenteisia pysäköintilaitoksia kaavoitettaessa tulee mitoituksessa huomioida laitoksen vaatimat rakenteet. Viranomaisten kanssa on tärkeä selvittää lupaprosessin kulku jo hankesuunnitteluvaiheessa, jotta erityisesti rakenteellisen paloturvallisuuden osalta saavutetaan viranomaisen edellyttämä erityissuunnitelmien ja selvitysten taso.

  Hanke toteutettiin Helsingin kaupungin kaupunginkanslian johdolla 2020-2021 ja mukana oli useita kymmeniä rakennusalan asiantuntijoita ja kuntien henkilöstöä. Hankkeessa laadittiin rakennusten pääpiirustustasoiset suunnitelmat, hiilijalanjälki ja -kädenjälkilaskelmat sekä laskelmat elinkaari- ja investointikustannuksista.

  Hankkeen tulokset löytyvät Helsingin kaupungin puurakentamisen teemasivuilta:

  https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kestava-kaupunkikehitys/puurakentaminen/puinen-pysakointitalo

 • 31.05.2021

  Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmän kehittäminen

  Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmän (HAVA) avulla voidaan jatkossa tarkastella Helsingin asemakaavojen elinkaaren hiilijalanjälkeä ja -kädenjälkeä (positiiviset ilmastovaikutukset). HAVA tarjoaa kaupungille selkeän ja helppokäyttöisen menetelmän, jonka avulla pystytään arvioimaan vähähiilisiä ja kenties jopa hiilipositiivisia ratkaisuja asemakaavatyön yhteydessä.

  Kiertotalouden työkaluja on otettu menetelmään mukaan keinoina, jotka vähentävät päästöjä. Päätös olemassa olevan rakennuksen purkamisesta tai säilyttämisestä vaikuttaa arviointimenetelmän tuloksiin. Esirakentamisen päästöjä voidaan vähentää käyttämällä uusiomateriaaleja neitseellisten materiaalien sijaan. Kaavoituksen yhteydessä ei voida vaikuttaa infran ja yleisten alueiden materiaalivalintoihin (päällysteet tms.). HAVA ei näin ollen tarjoa keinoja niiden vähähiiliseen toteutukseen.

  Alueiden purkava täydennysrakentaminen on herättänyt paljon pohdintoja siitä, olisiko olemassa olevien rakennusten säilyttäminen ympäristötietoisempi vaihtoehto. Raportin kappaleessa 3.4 Purkava täydennysrakentaminen: Purkaa vai korjata? käydään asiasta tehtyjä selvityksiä ja niiden tuloksia läpi. Asia on monitahoinen, ja päästöjen määrä riippuu käytettävästä tarkastelujaksosta.

  Helsingin kaupungin tilaaman työn toteutuksesta on vastannut Sitowise Oy. Työ tehtiin syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana, työ koordinoitiin ja ohjattiin KYMP toimialan asemakaavoituksen toimesta (MAKA/ASKA). Menetelmä on luonteeltaan alustava, ja se vaatii vielä koekäyttöä ja yksityiskohtien tarkentamista.

  Asemakaavojen vähähiilisyyden arviointi -raportti.pdf

 • 10.12.2020

  CircVol hankkeen suositukset kaupunkisuunnittelulle

  Suositukset koottiin osana CircVol hanketta kesän ja syksyn 2020 aikana. Konsulttityöryhmän tehtävänä oli kerätä tietoa kiertotaloudesta maankäytön suunnittelun tarpeisiin, selvittää Helsingissä toimivien kiertotalousyritysten alue- ja tilatarpeita sekä tunnistaa mahdollisia alueita kiertotaloustoiminnoille. Kiertotalousyritysten tila- ja aluetarpeita selvitettiin haastattelemalla 10 kiertotalousyritystä. Haastateltavat yritykset valittiin yhdessä Helsingin kaupungin Yrityspalveluiden kanssa. Gaia Consulting Oy toteutti haastattelut puolistrukturoituina teemahaastatteluina etäyhteyksin. Lisäksi hyödynnettiin hankkeessa aiemmin kerättyä tietoa.

  Aluetarjontaa selvittävässä osuudessa tarkoituksena oli analysoida, millaiseen kiertotaloustoimintaan yritysalueet Helsingissä sopisivat. Alueiden profilointi on laadittu pääasiassa Ethica Oy:n asiantuntijatyönä. Aineistona on hyödynnetty CircVol –hankkeessa aikaisemmin tuotettuja yritysten sijoittumistarpeisiin ja biomassoihin liittyviä selvityksiä sekä muita aiheeseen liittyviä selvityksiä. Lisäksi työtä varten haastateltiin jokaisen kohdealueen kehitykseen liittyvää projektitiimiä Helsingin kaupungilta sekä Helsingin yliopiston ja HSY:n avainhenkilöitä.

  Laajemmin suosituksissa kuvataan yritysalueiden roolia kiertotaloudessa ja tuodaan esille kaupunkisuunnittelun käytäntöihin liittyviä kehitystarpeita, keskittyen erityisesti suurivolyymisiin massoihin, kuten erilaisiin bioperäisiin jakeisiin sekä rakennus- ja purkujätteeseen. Suositusten rinnalla koottiin materiaalipaketti kaavoittajille ja kaupunkikehittäjille.

  Työryhmää ohjasi asiantuntijaryhmä kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalveluista ja KYMP toimialan yleiskaavoituksesta (MAKA/MYLE).

  Helsinki kiertotalousyritysten sijoittumispaikkana - tiivistelmä

  Helsinki as a home to circular economy businesses - summary

  Taustaselvitys ja tarkemmat suositukset Helsingin kaupungille

  Viikki oli yksi profilointikohteista

 • 30.11.2020

  CircVol materiaalipaketti kaavoittajille ja kaupunkikehittäjille kiertotaloudesta liiketoimintana urbaanissa ympäristössä

  CircVol hankkeessa koottiin taustoittava kalvopaketti (47 kalvoa) urbaanista kiertotaloudesta erityisesti maankäytön suunnittelijoiden ja kaupunkikehittäjien työn tueksi. Paketti syntyi osana Gaia Consulting Oy:ltä ja Ethica Oy:ltä tilattua selvitystä. Sitä varten kerättiin tietoa kiertotaloudesta liiketoimintana maankäytön suunnittelun tarpeisiin, selvitettiin Helsingissä toimivien kiertotalousyritysten alue- ja tilatarpeita sekä tunnistettiin mahdollisia alueita kiertotaloustoiminnoille (Katso tehtävä: CircVol hankkeen suositukset kaupunkisuunnittelulle). Selvityksen laadintaa ohjattiin CircVol-hankkeen kotipesästä (kanslia/ELO/yrityspalvelut) ja KYMP toimialan yleiskaavoituksesta (MAKA/MYLE).

  CircVol kiertotalouskalvot

  Lisätietoa CircVol hankkeesta (2018-2020) ja sen Helsingin osatoteutuksesta saat hankesivuilta.

  Miksi tarvitsemme kiertotaloutta -esimerkkikalvo

Yhteenveto ja yhteystiedot

Tietoja päivitetty 04.11.2022