Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Vähennetään ruokahävikkiä Kaskon, Sotepen sekä ruokapalvelutuottajien toiminnassa.

 • Osallistetaan oppilaita ruokahävikin vähentämiseen
 • Lisätään tilaajien ja ruokapalvelutuottajien välistä yhteistyötä ruokahävikin syntymiseen vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseksi
 • Kehitetään ruokahävikin vähentämiseen tähtääviä kriteerejä ruokapalveluhankinnoissa
 • Tehdään säännöllistä ruokahävikin seurantaa
 • Edistetään ylijäämäruoan myyntiä

Ruokahävikin vähentämisen keinoihin paneudutaan aikavälillä 1.4.2023-31.3.2026 myös Food Waste Ecosystem -hankkeessa. Hanketta koordinoi Vantaan kaupunki ja siinä ovat mukana myös Helsingin kaupunki, Laurea ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus (Luke). Hankkeen toimenpiteiden toteutumisesta Helsingin osalta raportoidaan näillä sivuilla.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Aikajänne

01.01.2023 → Jatkuva
Tietoja päivitetty 15.09.2023

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä30.11.2023

  Haastattelut ja kohdekäynnit ravitsemispalveluiden nykytilanteen selvittämiseksi

  Selvitetään ja analysoidaan ravitsemispalveluiden nykyisiä toimintatapoja, tunnistetaan hävikin syntymekanismeja, tiedon keruun ja prosessin ongelmakohtia (haastattelut ja kohdekäynnit).

 • Tehtävä29.02.2024

  Valtakunnallinen benchmarkkaus

  Toteutetaan vierailuja verrokkikaupunkeihin, joissa kehitetyistä toimintatavoista voidaan oppia. Hankehakemuksessa on mainittu kaksi kohdekäyntiä kotimaassa (Tampere ja Vaasa). Ennen vierailuja tarkempien kohteiden ja tavoitteiden tulisi olla tarkoin selvillä.

 • Tehtävä31.05.2024

  Kyselytutkimus ja käytännön mittaukset pilottikohteissa elintarvikejätteen määrän ja laadun selvittämiseksi

  Kerätään rajatulta ajanjaksolta tietoa ravitsemispalveluiden ruoanvalmistusprosesseissa syntyvästä elintarvikejätteestä, kuten kasvisten kuoret, syömäkelvottomat osat. Tiedonkeruumenetelmänä työpaketti 2:n (Helsinki) pilottikohteissa mittaus, muulta yhteistyöverkostolta kyselytutkimus. Analysoidaan data ja tunnistetaan varmat elintarvikevirrat. Koostetaan tulokset hankkeen työpaketti 4:n (Laurea) käyttöön.

 • Tehtävä30.09.2025

  Työpajat uusien ratkaisujen kehittämiseen

  Kehitetään ratkaisuja ja uudenlaisia toimintatapoja havaittuihin ongelmiin yhteistyössä ravitsemispalveluiden kanssa.

 • Tehtävä30.11.2025

  Kehitysideoiden pilotointi

  Pilotoidaan kehitysideoita yksityisissä ravintoloissa sekä Palvelukeskus Helsingin ja Vantin toimipisteissä.

 • Tehtävä31.03.2026

  Sisällytetään toimintamalli kaupungin palvelusopimuskilpailutuksiin

  Otetaan mallit mukaan kaupungin palvelusopimuskilpailutuksiin.

 • Tehtävä31.03.2026

  Viestintä ja ravitsemispalveluiden henkilöstön koulutus

  Viestitään pilottien tuloksista laajasti ja järjestetään koulutusta hankkeeseen osallistuvien toimijoiden henkilöstölle (mm. yksityiset yritykset, Palvelukeskus Helsinki, Vantti, Stadin safka, Yhteinen pöytä).

 • Tehtävä31.03.2026

  Päivitetään kaupungin ruokapalveluiden toimintaohjeet

  Sisällytetään käyttöön valitut ratkaisut henkilökunnan toimintaohjeistuksiin ja jalkautetaan toisiin toimipisteisiin•

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?