Hyppää sisältöön

Eteneminen

Aikataulussa
 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Jatkuva

Virallinen nimi

Vähennetään ruokahävikkiä Kaskon, Soten sekä ruokapalvelutuottajien toiminnassa.
• Osallistetaan oppilaita ruokahävikin vähentämiseen
• Lisätään tilaajien ja ruokapalvelutuottajien välistä yhteistyötä ruokahävikin syntymiseen vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseksi
• Kehitetään ruokahävikin vähentämiseen tähtääviä kriteerejä ruokapalveluhankinnoissa
• Tehdään säännöllistä ruokahävikin seurantaa
• Edistetään ylijäämäruoan myyntiä
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Kuvaus

Helsingin kaupungin tavoitteena on puolittaa ruokapalveluissa syntynyt ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Palvelukeskus Helsinki tekee jatkuvasti työtä ruokahävikin vähentämiseksi. Viime vuosina on mm. panostettu hävikin seurantamenetelmiin ja seuraavaksi onkin tarkoitus yhdenmukaistaa hävikinseuranta kaikissa toimipaikoissa. Toimipaikkojen henkilöstölle on laadittu yhtenäinen ohjeistus keittiön ylijäämäruoan vähentämiseksi.

Ruokahävikin vähentämisen keinoihin paneudutaan aikavälillä 1.4.2023-31.3.2026 myös Food Waste Ecosystem -hankkeessa. Hanketta koordinoi Vantaan kaupunki ja siinä ovat mukana myös Helsingin kaupunki, Laurea ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus (Luke). Hankkeen toimenpiteiden toteutumisesta Helsingin osalta raportoidaan näillä sivuilla.

Mittarit

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä30.9.2025

  Työpajat uusien ratkaisujen kehittämiseen

  Kehitetään ratkaisuja ja uudenlaisia toimintatapoja havaittuihin ongelmiin yhteistyössä ravitsemispalveluiden kanssa.

 • Tehtävä30.11.2025

  Kehitysideoiden pilotointi

  Pilotoidaan kehitysideoita yksityisissä ravintoloissa sekä Palvelukeskus Helsingin ja Vantin toimipisteissä.

 • Tehtävä31.3.2026

  Sisällytetään toimintamalli kaupungin palvelusopimuskilpailutuksiin

  Otetaan mallit mukaan kaupungin palvelusopimuskilpailutuksiin.

 • Tehtävä31.3.2026

  Päivitetään kaupungin ruokapalveluiden toimintaohjeet

  Sisällytetään käyttöön valitut ratkaisut henkilökunnan toimintaohjeistuksiin ja jalkautetaan toisiin toimipisteisiin

 • Tehtävä31.3.2026

  Viestintä ja ravitsemispalveluiden henkilöstön koulutus

  Viestitään pilottien tuloksista laajasti ja järjestetään koulutusta hankkeeseen osallistuvien toimijoiden henkilöstölle (mm. yksityiset yritykset, Palvelukeskus Helsinki, Vantti, Stadin safka, Yhteinen pöytä).

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä29.2.2024

  Valtakunnallinen benchmarkkaus

  Toteutetaan vierailuja verrokkikaupunkeihin, joissa kehitetyistä toimintatavoista voidaan oppia. Hankehakemuksessa on mainittu kaksi kohdekäyntiä kotimaassa (Tampere ja Vaasa). Ennen vierailuja tarkempien kohteiden ja tavoitteiden tulisi olla tarkoin selvillä.

 • Tehtävä31.5.2024

  Kyselytutkimus ja käytännön mittaukset pilottikohteissa elintarvikejätteen määrän ja laadun selvittämiseksi

  Kerätään rajatulta ajanjaksolta tietoa ravitsemispalveluiden ruoanvalmistusprosesseissa syntyvästä elintarvikejätteestä, kuten kasvisten kuoret, syömäkelvottomat osat. Tiedonkeruumenetelmänä työpaketti 2:n (Helsinki) pilottikohteissa mittaus, muulta yhteistyöverkostolta kyselytutkimus. Analysoidaan data ja tunnistetaan varmat elintarvikevirrat. Koostetaan tulokset hankkeen työpaketti 4:n (Laurea) käyttöön.

 • Tehtävä22.9.2024

  Hävikkiviikko 2024

  Osallistutaan hävikkiviikkoon kaikissa Palvelukeskus Helsingin toimipaikoissa viestinnällisellä kampanjalla.

 • Tehtävä6.10.2024

  Hävikinmittaustaulut kaikkiin kouluihin

  Kaikkiin Palvelukeskus Helsingin toimipaikkoihin asennetaan astianpalautuksen yhteyteen pysyväksi elementiksi taulut, joihin raportoidaan päivittäistä hävikkimäärää asiakkaiden nähtäväksi.

Mitä on tehty?

 • Tehty01.04.2024

  Hävikkilähettilästoimintamallin laajentaminen

  Hävikkilähettilästoimintamalli laajennettiin huhtikuussa 2024 myös perusopetuksen puolelle, kun koulujen hävikkilähettiläs aloitti työnsä. Tehtävässään hän kiertää eri toimipaikoissa ja käy läpi toimipaikan henkilöstön kanssa, mitkä ovat toimivimmat hävikinvähennyskeinot kyseiseen kohteeseen. Lisäksi hän tapaa oppilaskuntia kouluruokateemojen tiimoilta.

 • Tehty19.12.2023

  Haastattelut ja kohdekäynnit ravitsemispalveluiden nykytilanteen selvittämiseksi

  Selvitetään ja analysoidaan ravitsemispalveluiden nykyisiä toimintatapoja, tunnistetaan hävikin syntymekanismeja, tiedon keruun ja prosessin ongelmakohtia (haastattelut ja kohdekäynnit).

 • Tehty01.12.2023

  Kehitetään ruokailijamäärän ennustettavuutta

  Vuoden 2023 on yhteensä 70 Palvelukeskus Helsingin koulutoimipaikassa otettu käyttöön toimintamalli, jossa Wilma-järjestelmän kautta kouluravintola saa automaattisen viestin aamuisin vanhempien tekemien poissaoloilmoitusten määrästä. Tämä parantaa toimipaikkojen mahdollisuutta tehdä viime hetken hienosäätöä esille laitettavan ruoan määrässä ja näin vähentää muodostuvaa linjastohävikkiä.

 • Tehty01.12.2023

  Hävikkilähettilästoiminta

  Vuonna 2023 laseerattiin Palvelukeskus Helsingissä Hävikkilähettiläs-konsepti, jossa Palvelukeskuksen työntekijä kiertää päiväkotitoimipaikkoja läpi kertomassa hävikkitoimenpiteistä henkilöstölle ja lapsille. Hävikkilähettilästoiminnalla on yhtymäkohtia kestävän kehityksen Kettu-mallin Kokki-kettuun, jonka rooliasua Hävikkilähettiläs hyödyntää lasten kanssa keskustellessaan.

 • Tehty01.08.2023

  Hävikin vähentämiseen tähtäävät ohjeistukset toimipaikoissa

  Toimipaikkojen astianpalautuksen yhteydessä olevan biojäte astian koko on vaihdettu pienemmäksi ja materiaali läpinäkyväksi, mikä tekee hävikin määrän paremmin havaittavaksi.

  Menekinseurantataulukkoja on muokattu paremmin seurantaa palvelevaksi.

  Toimipaikkojen henkilöstöä on kannustettu huolellisempaan punnitsemiseen ja uusia vaakoja on hankittu ja sijoiteltu paremmin.

  Ohjeistukset liittyen ruoan eräkuumennukseen ja -valmistukseen, esille laittoon on päivitetty.

  Hävikki on otettu omaksi aiheekseen kaikkien alue- ja rypäskokousten asialistoille.

 • Tehty31.12.2022

  Kouluravintoloiden hävikkiviestinnän lisääminen

  Koulujen linjaston yhteyteen on suunniteltu juliste, johon päivitetään aina edellisen päivän hävikkimääriä. Tavoite on muistutella lautashävikistä ruokailijoita jo ruoan ottamisen yhteydessä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Aikajänne

1.1.2023 → Jatkuva
Tietoja päivitetty 16.05.2024

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?