Hyppää sisältöön

6Kiertotalouden periaatteita noudattavien uudis- tai peruskorjaushankkeiden suunnittelu ja toteutus

Kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Eteneminen

Aikataulussa
 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis

Virallinen nimi

Pilotoidaan kiertotalouden periaatteita noudattavia uudis- ja peruskorjaushankkeita, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa keskitytään joihinkin seuraavista kiertotalousnäkökulmista: materiaalitiedon hallinta, rakennusmateriaalien resurssiviisas käyttö, muuntojousto, modulaarisuus, kierrätys- ja uusiomateriaalien käyttö, huollettavuus ja korjattavuus, purettavuus ja uudelleenkäytettävyys. Hankkeissa lasketaan kiertotaloutta edistävien ratkaisujen vaikutus elinkaarikustannuksiin ja elinkaaren hiilijalanjälkeen. Tietoa käytetään päätöksenteon pohjana seuraavissa rakennushankkeissa.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Kuvaus

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää uudenlaisten toimintatapojen ja ratkaisujen omaksumista. Parhaiden käytäntöjen kehittämiseksi tarvitaan monenlaisia pilotteja. Piloteissa pyritään kokeilemaan ja kehittämään erilaisia kiertotalouskriteereitä, joita voidaan ottaa käyttöön myöhemmissä hankkeissa.

Mittarit

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2024

  Kiertotalouskriteerien pilotointi toimitilarakentamisessa

  Pilotoidaan Tilat -palvelun kohteissa kiertotalouskriteereitä kilpailutuksissa ja ns. perushankkeissa. Pilotointia tehdään jatkuvana työnä ja niistä saatavat kokemukset kootaan sekä arvioidaan. Pilottien ja kokemusten lisääntyessä hyviksi todetut käytännöt otetaan käyttöön kaikissa hankkeissa.

  Pilottihankkeita:

  1. Kielilukio, uudisrakennus. Elinkaarihankkeen kilpailutuksessa yhtenä laatupisteytyksen arviointiperusteena oli, että rakennusmateriaaleista vähintään 5 % on kierrätetyistä materiaaleista valmistettuja, tai uudelleenkäytettyjä rakennustuotteita, tai teollisuuden sivuvirroista valmistettuja rakennustuotteita tai –materiaaleja. Tarjoajat valitsivat tämän tarjouksiinsa, joissa vaatimus toteutui pääosin maamassojen hyödyntämisellä. Rakennus valmistui 2023.
  2. Roihupellon kampus, uudishanke. Elinkaarihankkeen kilpailutuksessa vähimmäisvaatimuksina ja laatupisteytyksen arviointiperusteena rakennusosien uudelleenkäyttö sekä maa- ja purkumassojen kierrättäminen. Vaatimukset: purkukartoituksessa hyväkuntoisiksi arvioidut rakennusosien uudelleenkäyttö esim. myymällä, 5 % tietyistä rakennusosista tulee olla uudelleenkäytetyistä rakennusosista, vaatimuksia jätteiden kierrätykselle materiaalina ja maamassojen hyödyntämiselle. Toteuttaja valittu kilpailutuksen kautta (02/2022). Toteuttaja valitsi kahitiilet, joista on rakennettu teknisen tilan seinä. (12.3.2024)
  3. Malmin uusi sairaala, uudisrakennus. Rakennusosien uudelleenkäyttö ja kiertotalousnäkökulman huomioiminen vaatimuksena jo arkkitehtuurikilpailussa. Kilpailun 2. vaihe käynnissä. (12.3.2024)Töölön ala-aste, perusparannushanke. Rakennusosien säilyttäminen, kunnostaminen ja uudelleenkäyttö lähtökohtana suunnittelulle. Tarkastellaan uudelleenkäytön vs. uuden tuotteen hankinnan hiilijalanjälkeä ja kustannuksia. (12.3.2024)
  4. Oulunkylän liikuntapuisto, perusparannushanke. Purkuohjeiden soveltaminen perusparannushankkeessa. Rakennusosien säilyttäminen, kunnostaminen ja uudelleenkäyttö lähtökohtana suunnittelulle. Rakennusurakka on kilpailutettu.(12.3.2024)
  5. Kannelmäen peruskoulu, korvaava uudisrakennus. Purettavan rakennuksen rakennusosien uudelleenkäyttöselvitys, jossa kartoitettiin potentiaaliset korvaavassa uudisrakennuksessa hyödynnettävät rakennusosat. Kevään 2024 aikana tehdään valittujen rakennusosien tarkemmat tutkimukset kelpoisuuden osoittamista varten. (12.3.2024)
  6. Closing Loops -varastorakennus, uudisrakennus. Tavoitteena rakentaa liikuntapalveluiden varastorakennus uudelleenkäytetyillä rakennusosilla. Varastorakennuksen suunnittelusta järjestettiin opiskelijakilpailu. Toteutussuunnittelu ja rakennusosien hankinta aloitettu. (12.3.2024)
  7. Melkinlaiturin koulu, uudisrakennus, elinkaarihanke. Vähimmäisvaatimuksena ja laatupisteinä rakennusmateriaalien materiaalitehokkuus. Käytetään pohjana RTS ympäristöluokituksen (v2.1) kriteeriä Y1.2 Materiaalitehokkuus ja sen laskuria. Kilpailutus käynnissä. (12.3.2024)
  8. Suutarilan monitoimitalo, korvaava uudisrakennus, elinkaarihanke. Purettavasta rakennuksesta tehtiin rakennustuotteiden uudelleenkäyttöselvitys, jonka avulla rakennustuotteet pisteytettiin. Rakennustuotteiden uudelleenkäytöstä sai laatupisteitä. Kilpailutus käynnissä. (12.3.2024)
 • Tehtävä31.12.2024

  Kiertotaloustavoitteiden pilotointi asuntotuotannossa

  Pilotoidaan kiertotaloutta tukevia konsepteja asuntotuotannon kohteissa. Kohteiden toteutuksesta saatavat kokemukset kootaan ja arvioidaan. Hyvät käytännöt otetaan käyttöön kaikissa hankkeissa.

  Käynnissä olevia pilottihankkeita:

  1. Karviaistie 12, ympäristöministeriön kanssa toteutettu suunnittelukilpailu, jossa tehtävänantona oli suunnitella rakennusten julkisivujen uusiminen ja korotus kahdella lisäkerroksella mahdollisimman paljon puurakentamista hyödyntäen. Peruskorjaus ja korottaminen alustavissa määrälaskentaan perustuvissa hiilijalanjälkilaskennoissa todettu hiilijalanjäljeltään pienemmäksi verrattuna koko rakennuksen purkamiseen ja uudisrakennuksen rakentamiseen. Korottamalla ja peruskorjaamalla säästettäisiin myös huomattava määrä luonnonvaroja. Hankkeen aikataulua tai etenemistä ei vielä ole määritetty, edellyttää asemakaavan muutosta ja kustannusten karsimista. (12.3.2024)
  2. Laaja purku/hyötykäyttöselvitys teetettiin Heka Aarteenetsijäntie kohteeseen. Selvityksessä tutkittiin mahdollisuuksia purettavan rakennuksen osien, materiaalien ja laitteiden uudelleen- ja hyötykäyttöön. Selvityksen perusteella tullaan lisäämään vaateita SR - urakkaan yhteistyössä Hekan kanssa (12.3.2024)
  3. Kiertotalousklusterin kanssa yhteistyössä teetettiin kiertotalousselvitys kahteen Hekan peruskorjauskohteeseen, jossa selvitettiin materiaalien, osien ja/tai laitteiden uudelleen- tai hyötykäyttöpotentiaalia. Selvitys saatiin valmiiksi 2023 lopussa ja sen tuloksia käsitellään parhaillaan jatkon kehitysajatusten osalta. (12.3.2024)
  4. Heka Hopeatien hankkeessa puretaan useita Hekan asuinkerrostaloja ja rakennetaan uusi seniorikeskus. Hankkeen suunnittelun kilpailutuksessa (2023) käytettiin Tilat-palvelujen purkuohjeista tehtyä versiota suunnittelijoiden purkusuunnittelun kiertotalousperiaatteet huomioivien tehtävien kuvaamiseen. Hankkeeseen otetaan laaja purku/hyötykäyttöselvitys purettavista rakennuksista suunnittelun käynnistymisen jälkeen. Purkusuunnittelu ja mahdollinen purettavien osien hyötykäyttö uudisrakentamissa pyritään huomioimaan osana hankkeen suunnitteluprosessia. (12.3.2024)

Mitä on tehty?

 • Tehty31.05.2024

  Rakennusosien uudelleenkäyttö elinkaarihankkeissa

  Kielilukio, uudisrakennus. Elinkaarihankkeen kilpailutuksessa yhtenä laatupisteytyksen arviointiperusteena oli, että rakennusmateriaaleista vähintään 5 % on kierrätetyistä materiaaleista valmistettuja, tai uudelleenkäytettyjä rakennustuotteita, tai teollisuuden sivuvirroista valmistettuja rakennustuotteita tai –materiaaleja. Tarjoajat valitsivat tämän tarjouksiinsa, joissa vaatimus toteutui pääosin maamassojen hyödyntämisellä. Rakennus valmistui 2023.

  Roihupellon kampus, uudishanke. Elinkaarihankkeen kilpailutuksessa vähimmäisvaatimuksina ja laatupisteytyksen arviointiperusteena rakennusosien uudelleenkäyttö sekä maa- ja purkumassojen kierrättäminen. Vaatimukset: purkukartoituksessa hyväkuntoisiksi arvioidut rakennusosien uudelleenkäyttö esim. myymällä, 5 % tietyistä rakennusosista tulee olla uudelleenkäytetyistä rakennusosista, vaatimuksia jätteiden kierrätykselle materiaalina ja maamassojen hyödyntämiselle. Toteuttaja valittu kilpailutuksen kautta (02/2022). Toteuttaja valitsi julkisivun käsittelemättömät kahitiilet, joista on rakennettu teknisen tilan seinä. (12.3.2024)

 • Tehty30.04.2024

  Hekan peruskorjauksen kiertotalouspilotointi

  Heka Kontulankaari 11 peruskorjauskohteeseen (kolme 8 kerroksista kerrostaloa) toteutettiin kevyt purkukartoitus suunnittelun alkuvaiheessa, jossa määritettiin arviot erilliskerättävien purkujätteiden määristä sekä tehtiin uudelleenkäyttöselvitys ja -suunnitelma rakennusosien ja rakennusmateriaalien osalta. Mukana hankkeessa olivat irtaimiston ja rakennusosien kierrätyksen kehityshanke (HYPPY) ja Canemure - hanke. Tehtyjen selvitysten perusteella erillisvaatimukset urakkaohjelmaan määritettiin kylmäkalusteiden toimittamiseen Kierrätyskeskukselle sekä parvekelasien toimittamisesta materiaalihyötykäyttöön. Lähes kaikki kylmäkalusteet kahdesta ensimmäisenä tyhjennetystä kerrostalosta toimitettiin Kierrätyskeskukselle.

 • Tehty01.07.2023

  Kiertotalousperiaatteiden mukaisten rakennusmateriaalien markkinakartoitus

  Kiertotalousklusterin kanssa yhteistyössä teetettiin konsulttiselvitys, jossa tutkittiin Asuntotuotannon suunnitteluohjeissa määritettyjä ja pilottihankkeessa käytettäviä materiaaleja ja niiden kiertotalouden periaatteiden mukaisuutta. Selvityksen perusteella oli tavoitteena saada lisättyä kiertotalouskriteereitä materiaaleille. Valitettavasti kuitenkin vielä eri tuotekategorioissa ei ollut niin laajasti saatavilla tuotteita, että julkisena hankkijana olisi voitu asettaa esim. kierrätyssisältöä vaateeksi. Lähinnä riittävästi vaihtoehtoja olisi eristeissä. Pilottikohteen materiaaleissa oli automaattisesti käytössä markkinakartoituksessa todettuja tuotteita ja suunnitteluohjeiden esimerkkituotteet olivat myös näitä. Erillisiä kiertotalousvaateita ei siten vielä ole suunnitteluohjeisiin lisätty. Selvitys antoi kuitenkin paljon hyvää tietoa markkinatilanteesta. Selvityksen tulokset löytyvät tarkemmin täältä: Kiertotalousmateriaalien selvitys

 • Tehty31.05.2022

  Materiaalipassin pilotointi asuntotuotannossa

  Asuntotuotannon materiaalipassin (Madaster) pilotti toteutettiin yhteistyössä ympäristöministeriön ja Senaattikiinteistöjen kanssa. Materiaalipassin käyttöä ei pilotin kokemusten perusteella laajennettu muihin hankkeisiin. Ohjelma ei sisältänyt kansallista tietoa, joten saadut tulokset eivät olleet suoraan käytettävissä Suomessa.

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?