Hyppää sisältöön

6Kiertotalouden periaatteita noudattavien uudis- tai peruskorjaushankkeiden suunnittelu ja toteutus

Kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Pilotoidaan kiertotalouden periaatteita noudattavia uudis- ja peruskorjaushankkeita, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa keskitytään joihinkin seuraavista kiertotalousnäkökulmista: materiaalitiedon hallinta, rakennusmateriaalien resurssiviisas käyttö, muuntojousto, modulaarisuus, kierrätys- ja uusiomateriaalien käyttö, huollettavuus ja korjattavuus, purettavuus ja uudelleenkäytettävyys. Hankkeissa lasketaan kiertotaloutta edistävien ratkaisujen vaikutus elinkaarikustannuksiin ja elinkaaren hiilijalanjälkeen. Tietoa käytetään päätöksenteon pohjana seuraavissa rakennushankkeissa.

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  Kiertotalouskriteerien pilotointi toimitilarakentamisessa

  Pilotoidaan Tilat -palvelun kohteissa kiertotalouskriteereitä kilpailutuksissa ja ns. perushankkeissa. Pilotointia tehdään jatkuvana työnä ja niistä saatavat kokemukset kootaan sekä arvioidaan. Pilottien ja kokemusten lisääntyessä hyviksi todetut käytännöt otetaan käyttöön kaikissa hankkeissa.

  Pilottihankkeita:

  1. Kielilukio, uudishanke. Elinkaarihankkeen kilpailutuksessa yhtenä laatupisteytyksen arviointiperusteena oli, että rakennusmateriaaleista vähintään 5 % on kierrätetyistä materiaaleista valmistettuja, tai uudelleenkäytettyjä rakennustuotteita, tai teollisuuden sivuvirroista valmistettuja rakennustuotteita tai –materiaaleja. Tarjoajat valitsivat tämän tarjouksiinsa, joissa vaatimus toteutui pääosin maamassojen hyödyntämisellä. Hanke on tällä hetkellä rakentamisvaiheessa (17.8.2021).
  2. Roihupellon kampus, uudishanke. Elinkaarihankkeen kilpailutuksessa vähimmäisvaatimuksina ja laatupisteytyksen arviointiperusteena rakennusosien uudelleenkäyttö sekä maa- ja purkumassojen kierrättäminen. Vaatimukset: purkukartoituksessa hyväkuntoisiksi arvioidut rakennusosien uudelleenkäyttö esim. myymällä, 5 % tietyistä rakennusosista tulee olla uudelleenkäytetyistä rakennusosista, vaatimuksia jätteiden kierrätykselle materiaalina ja maamassojen hyödyntämiselle. Toteuttaja valittu kilpailutuksen kautta (02/2022).
  3. Malmin uusi sairaala, uudishanke. Rakennusosien uudelleenkäyttö ja kiertotalousnäkökulman huomioiminen vaatimuksena jo arkkitehtuurikilpailussa. Kilpailutusta valmistellaan (7.3.2022).
  4. Töölön ala-aste, perusparannushanke. Rakennusosien säilyttäminen, kunnostaminen ja uudelleenkäyttö lähtökohtana suunnittelulle. Tarkastellaan uudelleenkäytön vs. uuden tuotteen hankinnan hiilijalanjälkeä ja kustannuksia. (28.9.2022).
 • Tehtävä31.12.2023

  Kiertotaloustavoitteiden pilotointi asuntotuotannossa

  Pilotoidaan kiertotaloutta tukevia konsepteja asuntotuotannon kohteissa. Kohteiden toteutuksesta saatavat kokemukset kootaan ja arvioidaan. Hyvät käytännöt otetaan käyttöön kaikissa hankkeissa.

  Pilottihankkeita:

  1. Materiaalipassin (Madaster) pilotti toteutettiin yhteistyössä ympäristöministeriön ja Senaattikiinteistöjen kanssa.
  2. Heka Kontulankaari 11 peruskorjauskohteeseen (kolme 8 kerroksista kerrostaloa) toteutettiin kevyt purkukartoitus suunnittelun alkuvaiheessa, jossa määritettiin arviot erilliskerättävien purkujätteiden määristä sekä tehtiin uudelleenkäyttöselvitys ja -suunnitelma rakennusosien ja rakennusmateriaalien osalta. Mukana hankkeessa olivat irtaimiston ja rakennusosien kierrätyksen kehityshanke (HYPPY) ja Canemure - hanke. Tehtyjen selvitysten perusteella erillisvaatimukset urakkaohjelmaan määritettiin kylmäkalusteiden toimittamiseen Kierrätyskeskukselle sekä parvekelasien toimittamisesta materiaalihyötykäyttöön. Lähes kaikki kylmäkalusteet kahdesta ensimmäisenä tyhjennetystä kerrostalosta saatiin toimitettua myyntiin Kierrätyskeskuksen kautta ja kolmannen talon kylmäkalusteiden kanssa toimitaan samoin. Yhteensä kylmäkalusteita toimitetaan uudelleenkäyttöön noin 280 kappaletta. (8.11.2022)
  3. Karviaistie 12, ympäristöministeriön kanssa toteutettu suunnittelukilpailu, jossa tehtävänantona oli suunnitella rakennusten julkisivujen uusiminen ja korotus kahdella lisäkerroksella mahdollisimman paljon puurakentamista hyödyntäen. Peruskorjaus ja korottaminen alustavissa määrälaskentaan perustuvissa hiilijalanjälkilaskennoissa todettu hiilijalanjäljeltään pienemmäksi verrattuna koko rakennuksen purkamiseen ja uudisrakennuksen rakentamiseen. Korottamalla ja peruskorjaamalla säästetään myös huomattava määrä luonnonvaroja. Hankkeen aikataulua tai etenemistä ei vielä ole määritetty, edellyttää asemakaavan muutosta. (8.11.2022)
  4. Kiertotalousklusterin kanssa yhteistyössä teetetään konsulttiselvitys, jossa tutkitaan Asuntotuotannon suunnitteluohjeissa määritettyjä ja pilottihankkeessa käytettäviä materiaaleja ja niiden kiertotalouden periaatteiden mukaisuutta. Selvitetään mille materiaaleille voidaan asettaa kiertotaloutta tukevia vaatimuksia tai suosituksia. (8.11.2022)
  5. Teetetään laaja purku/hyötykäyttöselvitys Heka Aarteenetsijäntie kohteisiin. Tutkitaan mahdollisuuksia purettavan rakennuksen osien, materiaalien ja laitteiden uudelleen- ja hyötykäyttöön. Selvitys on tilattu ja toteutus on 2023 alkuun mennessä. (8.11.2022)
  6. Kiertotalousklusterin kanssa yhteistyössä teetetään purkukartoitukset kahteen Hekan peruskorjauskohteeseen, joiden avulla määritetään mahdollisuudet materiaalien, osien ja/tai laitteiden uudelleen- tai hyötykäyttöpotentiaali. Kehitetään kartoitusten tilaamisen toimintamallia, jonka avulla oikea-aikaisesti ohjataan kiertotalouden periaatteiden huomioimista peruskorjaushankkeissa. (8.11.2022)

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?