Hyppää sisältöön

Tiekartta ja Kiertotalousvahti

Kiertotaloudella on suuri merkitys Helsingin ilmastotyössä

Kiertotalous on viime vuosina noussut Helsingissä yhä tärkeämpään asemaan. Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 on asetettu tavoitteeksi, että päästövähennyksiä ja kiertotalouden hankkeita toteutetaan Helsingissä yhteistyössä yritysmaailman ja kaupunkilaisten kanssa. Helsinki haluaa toimia alustana mielenkiintoisille ja tuloksellisille innovaatioille, jotka tuottavat myös uusia vientimahdollisuuksia. Helsinki on allekirjoittanut syksyllä 2020 Euroopan kiertotalouskaupunkien julistuksen. Kiertotalouden merkitys on tunnistettu myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmassa, jonka yhtenä toimenpiteenä on laadittu kierto- ja jakamistalouden tiekartta.

Tiekartan painopistealueita ovat rakentaminen, hankinnat, viherjätteet sekä jakamistalous ja kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet. Jokaiselle painopistealueelle on määritetty vuoteen 2035 ulottuvat tavoitteet, joita viedään eteenpäin 31 konkreettisen toimenpiteen avulla. Toimenpiteitä päivitetään vuodesta 2025 alkaen valtuustokausittain.

Kiertotalousvahti tekee näkyväksi Helsingin kaupungin tekemää työtä kierto- ja jakamistalouden edistämiseksi. Palveluun on koottu Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan 31 toimenpidettä. Jokaiselle toimenpiteelle on nimetty yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on koordinoida toimenpiteiden toteuttamista ja päivittää seurantapalveluun tietoja toimenpiteiden edistymisestä. Näin kaupunkilaiset ja kaikki kiinnostuneet voivat seurata miten Helsinki etenee kohti tiekartan tavoitteita.   

Helsingin kaupunki pystyy isona toimijana vaikuttamaan valinnoillaan kiertotalouden edistämiseen. Tiekarttaan on valittu toimenpiteitä jotka kaupunki voi itse toteuttaa ja joiden toteutumista se voi seurata. Kaupunki pyrkii lisäksi muilla keinoin lisäämään kaupunkilaisten tietoisuutta ja osallisuutta kierto- ja jakamistaloudesta. Otamme mielellämme palautetta ja kehitysehdotuksia vastaan. Tervetuloa mukaan edistämään kierto- ja jakamistaloutta Helsingissä!

 

Usein kysytyt kysymykset

Nykyinen lineaarinen talousmalli on osoittautunut kestämättömäksi. Luonnonvaroja kulutetaan yli niiden uusiutumiskyvyn, hiilidioksidipäästöt kiihdyttävät ilmastonmuutosta ja tuotannoista syntyy runsaasti jätettä. Siirtymällä kierto- ja jakamistalouteen voimme säästää hupenevia luonnonvaroja ja ehkäistä jätteen syntyä. Vähentämällä neitseellisten raaka-aineiden käyttöä vähennämme myös materiaalien tuotannosta aiheutuvia päästöjä, mikä hillitsee tehokkaasti ilmastonmuutosta. Kierto- ja jakamistalous tarjoavat lisäksi uusia liiketoiminnan ja työpaikkojen tarjonnan kasvumahdollisuuksia uusien palvelujen ja markkinoiden syntymisen myötä.

Helsingissä on tunnistettu kierto- ja jakamistalouden merkitys suurten kestävyyshaasteiden ratkaisussa. Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa 2018 Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelman. Kierto- ja jakamistalouden tiekartta on yksi ohjelmassa nimetyistä toimenpiteistä.

Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta on osa Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelmaa. Kierto- ja jakamistalouden tiekartan painopistealueiksi ovat valikoituneet rakentaminen, hankinnat, viherjätteet sekä jakamistalous ja kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet. Nämä neljä painopistealuetta on arvioitu kiertotalouden ja päästövähennysten näkökulmasta Helsingille keskeisiksi ja vaikuttavuudeltaan merkittäviksi. Arvio perustuu Ympäristöpalveluille syksyllä 2018 tehtyihin eri aiheisiin selvityksiin, Sitran kiertotalouden parissa tekemään työhön sekä keväällä 2019 kaupungin asiantuntijoille järjestettyyn tiekarttatyön kick off -tilaisuuteen. Siellä pohdittiin kiertotaloutta sekä siihen liittyviä merkittävimpiä mahdollisuuksia ja haasteita työntekijöiden arjessa.

Tiekartan painopistealueisiin on syvennytty syksyn 2019 aikana järjestetyissä työpajoissa, joihin on osallistunut asiantuntijoita niin kaupungin sisältä kuin ulkopuoleltakin. Tiekartan toimenpiteet on muotoiltu työpajojen tulosten pohjalta. Tiekarttaluonnosta on käsitelty keväällä 2020 useissa kaupunkiorganisaation johtoryhmissä, joille on myös annettu mahdollisuus kommentoida tiekartan toimenpiteitä.

Jokaiselle toimenpiteelle on valittu kaupunkiorganisaatiosta yksi tai useampi yhteyshenkilö, joiden tehtävänä on raportoida toimenpiteen etenemisestä. Yhteyshenkilöt eivät ole yksin vastuussa toimenpiteen toteuttamisesta, sillä suurin osa toimenpiteistä on vastuutettu usealle toimialalle tai palvelulle. Yhteyshenkilöiden tehtävänä on varmistaa, että toimenpiteen työnjako on selvä ja että toimenpiteen kuvaus, tehtävät ja mittarit ovat ajan tasalla. 

Kiertotalousvahti-alustaa kehittää ja ylläpitää Kausal Oy ja se voidaan ottaa käyttöön myös muille kunnille tai organisaatioille. Palvelu on toteutettu avoimella lähdekoodilla. Lähdekoodit on julkaistu AGPLv3-lisenssin alla. Jos koodiin tekee muutoksia, ne on julkaistava. Muille luoville sisällöille käytetään CC BY 4.0 –lisenssiä. Kiertotalousvahti perustuu alun perin Helsingin kaupungin kehittämään Helsingin Ilmastovahti –palveluun (ilmastovahti.hel.fi). Helsingin Ilmastovahti on saanut tukea EU:n Climate KIC –ohjelmasta.

Helsingin Kiertotalousvahdista vastaa Ympäristöpalvelut.

Yhteystiedot:

Leona Silberstein

Ympäristötarkastaja

040 535 5359

leona.silberstein@hel.fi

Mikäli sinulla on kysymyksiä yksittäisestä toimenpiteestä, voit olla yhteydessä suoraan toimenpiteelle nimettyyn yhteyshenkilöön.